Kérdése van? 56/513-354 30/ 219 9244

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a LINEA GROUP Nyelviskola és Oktatási Betéti Társaság, mint Adatkezelő a www.lineanyelviskola.hu domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
 
 
A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató Felhasználók elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen tájékoztatót!
 
 
A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
 
 
A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.
 
 
1.) Az Adatkezelő adatai
 
 
Az adatok kezelője a LINEA GROUP Nyelviskola és Oktatási Betéti Társaság
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 3.
E-mail címe:  lingualinea@t-online.hu
 
 
 
2.) Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
 
2.1. Kapcsolatfelvételhez és Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
 
A www.lineanyelviskola.hu oldalon külön erre rendszeresített kapcsolat felületen kizárólag az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételre van lehetőség.
 
Az adatkezelés célja az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról elektronikus levél küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.
 
A teszt és jelentkezés menüpont alatt, a lehetőség igénybevételével a Felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre LINEA GROUP Nyelviskola és Oktatási Betéti Társaság részére (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):
 
• név*,
• telefonszám*.
•e-mail cím*,
 
 
 
A teszt és jelentkezés menüpont alatt kapott adatok adatkezelési célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
 
 
 
3.) Az adatkezelés időtartama
 
 
 
Kapcsolatfelvétel és jelentkezés céljából kezelt adatok
 
Kapcsolatfelvétel, illetve jelentkezés céljából kezelt adatok esetében, az adatkezelő addig tartja nyilván a kapott adatokat, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
 
Adatainak törlését kezdeményezheti e-mailben vagy postai úton.
 
Az adatok kezelője a LINEA GROUP Nyelviskola és Oktatási Betéti Társaság
Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 3.
E-mail címe:  lingualinea@t-online.hu
 
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
 
 
 
4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja
 
 
Az adatkezelésre a www.lineanyelviskola.hu internetes oldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.
 
 
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 
 
5.) Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás
 
 
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:
 
MAXER Hosting Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22
Adószám: 13670452-2-08
 
Az adatfeldolgozás célja a weboldal működéséhez szükséges tárhely szolgáltatás. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
 
 
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
 
 
 
6.) A Felhasználó jogai
 
 
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e- mailben a lingualinea@t-online.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 3., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.
 
 
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a  lingualinea@t-online.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 3., mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezésicímmegadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.
 
 
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a  lingualinea@t-online.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 3. ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából (ha annak törlését törvény, vagy egyéb rendelkezés kizárja).
 
 
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
 
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely
 
a személyes adat törlését kizárta.
 
 
Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
 
 
 
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 
 
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
• a törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
 
 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
 
25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve
ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjátólszámított30naponbelülbírósághozfordulhat.
 
 
A Felhasználó az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv  (2013. évi V. törvény)  alapján
 
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor  22/c.;  www.naih.hu)  fordulhat vagy
•  Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
 
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót a Felhasználok a Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.  A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználók a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Weboldalon biztosított módon.

 
7.)  A  weboldal  használatával  összefüggésben  gyűjtött  információk  –
cookie-k
 
 
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
 
 
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld az Adatkezelő a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
 
 
Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.
 
 
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
 
 
Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó
forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.
 
 
Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.
 
 
Alkalmazott cookie-k:
 
 
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weblap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 
 
Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.
 
 
8.) Egyéb rendelkezések
 
 
LINEA GROUP Nyelviskola és Oktatási Betéti Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 
 
 
Szolnok 2018. május 25.
 
Fiáth Miklós
 
 

Ha bármilyen kérdése van, hívjon bennünket 56/513-354,
30/ 219 9244